FAQ
startup
dpunews

50 ปีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

สมัครเรียนกับรุ่นพี่ก็จะฟินประมาณนี้

 

DPU Open House 2018

 

 

DPU NEWS


DPU TRANSFORMS YOU TO AN ENTREPRENEUR


Thailand 4.0

DPU STARTUP UNIVERSITY


Board of Honors

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา

รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัล 50000 บาท ในการแข่งขัน หุ่นยนต์ปฎิบัติการทางนิวเคลียร์จัดโดยรายการสมรภูมิไอเดีย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ


นายอานนท์ บัวภา

นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ถูกคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับอุดมศึกษา
สถานศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานครนางสาวนัฎฐา จริงสันเทียะ

สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ชั้นปีที่ 4 เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง” ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิง หลังจากได้เป็นตัวแทนนักศึกษาจากทั่วประเทศที่ร่วมแข่งขันถึง 3,392 คน จาก 470 สถาบัน คัดเลือกเหลือเพียง 214 สถาบัน
จัดโดยธนาคารธนชาต

นางสาวลัลดา แก้วยอดครู

ได้รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

นายธรรมรัตน์ เกตุอินทร์

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

นายรัชตะ อธิคมเสรณี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2559

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรที่เปิดรับระดับปริญญาตรี ได้แก่... เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติด้านการศึกษา 1.สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า... เพิ่มเติม

การสมัคร/การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะจัดสอบคัดเลือกทันทีในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์ยกเว้นสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน... เพิ่มเติม

Porto

หลักสูตรปริญญาตรี 2561

ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน (โดยประมาณ) หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์... เพิ่มเติม

วันปฐมนิเทศ/วันเปิดภาคการศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นการเข้าร่วมโครงการ สู่อ้อมกอด มธบ. ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่... เพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร... เพิ่มเติม